producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

Maatschappelijke stage

Op deze website vindt u achtergrondinformatie over het wat en waarom van de maatschappelijke stage, actueel nieuws, praktijkvoorbeelden en handige hulpmiddelen. Ook kunt u in uw eigen regio samenwerkingspartners zoeken, het overzicht van stageplaatsen bekijken en stagemakelaars zoeken. Tenslotte wordt u geattendeerd op relevante publicaties en websites.

http://www.samenlevenkunjeleren.nl/ >
Vrijwilligerswerk.nl
Dit internetportaal gaat op termijn toegang bieden tot alle informatie over vrijwilligerswerk in Nederland. Het doel is alle goede informatie over vrijwilligerswerk op internet vindbaar te maken. De website is bedoeld voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties (bestuursleden, coördinatoren en managers), ondersteuners (zoals vrijwilligerscentrales en sportservicepunten) en beleidsmakers bij overheden.
http://www.vrijwilligerswerk.nl >
Jeugdwerk Limburg
Jeugdwerk Limburg is een vereniging van zon 120 door vrijwilligers gerunde Jeugd- en Jongerenwerkorganisaties in Limburg. Zij ondersteunt met haar activiteiten de locale vrijwilligers bij de uitvoering van hun vrijwilligerswerk.
http://www.jeugdwerklimburg.nl >
Jongerenvereniging KPJ-Limburg
Jongerenvereniging KPJ-Limburg bestaat sinds 1922 en is een vereniging voor en door jongeren. Dit wil zeggen dat de jongeren activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontspanning helemaal zelf organiseren en hieraan deelnemen. Ook de bestuurstaken worden uitgevoerd door jongeren.
http://www.kpj-limburg.nl >
Organisatiebureau HELP!
Organisatiebureau HELP! is gespecialiseerd in praktisch gerichte trainingen in Eerste Hulp Bij Ongelukken en BedrijfsHulpVerlening in de industrie, bij de overheid, bij zorginstellingen, bij onderwijsinstellingen, midden- en kleinbedrijf, horeca,
zwembaden en bij de brandweer.
http://www.organisatiebureau-help.nl >
MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling
MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, heeft als doel de participatie en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. Dit doen ze door burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties te ondersteunen op het terrein van welzijn, zorg en sociale veiligheid. De vragen en behoeften van deze organisaties sturen hun activiteiten.

http://www.movisie.nl/ >
VrijwilligersWerk Parkstad
De website van de Vrijwilligerscentrales Heerlen, Landgraaf en Kerkrade.
http://www.vrijwilligerswerkparkstad.nl >
Vrijwilligersloket
De meest uiteenlopende informatie over vrijwiligerswerk en aanverwante zaken vind je op de site van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Baarn.
http://www.vrijwilligersbaarn.nl/ >
Nederlands Jeugdinstituut
Het NJi wil bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren en de sociale en pedagogische context waarin zij leven. Het NJi richt zich vooral op verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan jeugdigen en hun opvoeders. Het NJi ontplooit zijn activiteiten vóór en samen mét beroepskrachten, managers en bestuurders in de jeugdsector.
http://www.nederlandsjeugdinstituut.nl >
(School)vakanties in Nederland
Op deze website vind je de vakantieplanning in Nederland voor de komende jaren.
http://www.vakantiekalender.nl >
Kinderen in tel
Kinderen in Tel inventariseert hoe het staat met de leefomstandigheden van de jeugd in Nederland.
Doel is om zichtbaar te maken waar extra aandacht nodig is.
http://www.kinderenintel.nl >
Stichting Kinderpostzegels Nederland
De Stichting Kinderpostzegels Nederland is hèt kinderfonds van Nederland. Zij financieren projecten en programma's voor groepen kinderen die het niet gemakkelijk hebben, in Nederland en in het buitenland. Projecten en programma's die daadwerkelijk bijdragen aan de rechten en belangen van kinderen. Hierdoor krijgen bijvoorbeeld werkende kinderen de kans om een opleiding te volgen, kunnen kinderen met een handicap sporten en spelen met kinderen die geen handicap hebben en krijgen dakloze kinderen een thuis.
http://www.skn.nl >
Jantje Beton


Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Verstoppertje spelen, kliederen met water, hutten bouwen, stoepranden. Maar vaak is er geen plek, is de speelplek slecht bereikbaar of prikkelt deze de fantasie niet.
Jantje Beton bedenkt, financiert en organiseert daarom projecten die vrij buitenspelen mogelijk maken. Want samen buitenspelen is gezonder.

http://www.jeugdfonds.nl >
aanvraag.nl
Deze site is het startpunt voor het indienen van aanvragen voor financiële steun bij één of meerdere van de volgende fondsen: Johanna Kinderfonds, Revalidatiefonds, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, VSBfonds en Skanfonds. Aanvraag.nl is bedoeld voor organisaties die zich met projecten inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een functiebeperking. 'Mensen met een handicap' in de volksmond.
http://www.aanvraag.nl >
Vereniging van Fondsen in Nederland
De Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) is een belangenvereniging van vermogensfondsen. De FIN ondersteunt en informeert haar leden en geeft advies aan mensen die een fonds willen oprichten. Ook geeft de FIN het Fondsenboek en de Fondsendisk uit, waar subsidiezoekers informatie over zo'n 650 fondsen kunnen vinden.
http://www.fondsenboek.nl >
Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder vijf afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen.
http://www.fundatiesobbe.nl >
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds staat voor een samenleving waarin het goed samen leven is en waarin mensen tot hun recht komen. Met hun bijdragen wil het fonds de integratie, participatie en sociale veiligheid versterken en sociale uitsluiting verminderen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
http://www.oranjefonds.nl >
Stichting Fonds voor Sociale Instellingen
Muziekgezelschappen (fanfares, schutterijen, harmonieën, zangkoren), toneelgezelschappen, sportverenigingen en vele andere verenigingen, instellingen en organisaties kunnen een beroep doen op het subsidiebeleid van de FSI.
http://www.stichtingfsi.nl >
VSBfonds
Het VSBfonds steunt o.a. op het gebied van sport & vrije tijd projecten die bijdragen aan de cohesie van de (lokale) gemeenschap en projecten die zich richten op een gezonde leefstijl. Tevens is er aandacht voor initiatieven op het terrein van breedtesport, buurt- en clubhuiswerk, sociaal-cultureel jeugdwerk, wijkcentra en vakanties voor speciale doelgroepen.
http://www.vsbfonds.nl >
SkanFonds
Skanfonds steunt projecten op het gebied van zorg en welzijn, zingeving en/of spiritualiteit. Een bijzondere vorm van ondersteuning zijn de Social Investments. Dit is een vorm van steunverlening waarbij non-profit organisaties een bijdrage krijgen voor de kosten die zij maken in de startfase.
http://www.skanfonds.nl >
Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van subsidies opdrachten, prijzen en beurzen.
http://www.prinsbernhardcultuurfonds.nl >
Stichting Hulp na Onderzoek
Herengracht 524 A, 1017 CC Amsterdam, tel. (020) 3308873
Stichting Zonnige Jeugd
ZONNIGE JEUGD is een Stichting die de geestelijke en lichamelijke groei van de jeugd wil bevorderen door het verlenen van financiële steun aan instellingen die werkzaam zijn ten behoeve van de jeugd, bij voorkeur aan die instellingen waarbij vrijwilligers betrokken zijn. De Stichting verstrekt geen individuele uitkeringen en geen bijdragen in exploitatie. Het werkgebied omvat geheel Nederland en, in iets mindere mate, het buitenland.
http://www.zonnigejeugd.nl >
Stichting Madurodam Steunfonds
De doelstelling van Stichting Madurodam Steunfonds is het verlenen van financiële steun aan rechtspersonen die zich met hun activiteiten richten op jongeren. De bijdrage moet bestemd zijn voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen t.b.v. jongeren of gebruikt door de jongeren (gehandicapt of niet). Er wordt geen bijdragen verleend ten behoeve van ouderen (gehandicapt of niet).
http://www.madurodam.nl/nl/organisatie/organisatie/goede-doelen/steun-aanvragen/ >
Centraal Bureau Fondsenwerving
Alle informatie over fondsen met CBF-keur 'Verklaring van geen bezwaar' met links naar de afzonderlijk websites van de fondsen.
Verder vind je hier ook de actuele collecteroosters.
http://www.cbf.nl >